Tag Archives: ธรรมะ

ทั่วไปทำบุญธรรมะสวดมนต์

สุดยอดพระคาถากันภัย!! “หลวงปู่ดู่” แค่ภาวนาจิต… พระก็คุ้มครอง ยิ่งสวด ยิ่งดี สร้างมหาโชคมหาลาภ ให้ตัวเอง??

สำหรับการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนานั้น เราจะต้องสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่จารึกพระธรรมคำสั่งสอนไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึ่งแตกต่างกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่นิยมใช้ภาษาสันสกฤต  โดยอ้างอิงที่มาจากการที่ชาวชมพูทวีปสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาพูดกันมาก โดยเฉพาะในเขตมคธชนบทที่เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจและเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ จึงไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเลือกภาษาบาลีหรือภาษามคธเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา มีการจัดวางระเบียบแบบแผนด้านหลักการของภาษาไว้ดีมาก…ที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตันติภาษา” บทสวดมหาจักรพรรดิมหาบุญมหาลาภ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(กราบ 3 ครั้ง) (สวดตามกำลังวัน...

อ่านต่อ
error: Content is protected !!