เกษตร

ความรู้เกษตร

ขุดบ่อแบบไหน มีน้ำใช้ทั้งปี ช่วยรับมือภัยแล้ง มีน้ำเก็บตุนตลอดเวลา

การขุดสระนำประจำไร่นาไว้ใช้เป็นแนวทางตาม...

1 2
Page 2 of 2